Verzamelde informatie
U gaat mogelijk gegevens uitwisselen met Anne-Aafke Sol, mogelijk op verzoek van uw werkgever of een organisatie die hen vertegenwoordigt (‘de Organisatie’). Anne-Aafke Sol zal deze dienst dan namens de Organisatie verlenen.

Gegevens
Via email worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt en worden er cookies geplaatst. Wij respecteren de privacy van cliënten, en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de relevante privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze Privacy & Cookieverklaring;
waarin wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze Privacy & Cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Anne-Aafke Sol verwerkt, en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 03-07-2023.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het e-mailen naar Anne-Aafke Sol of het invullen van het contactformulier op de website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze verklaring genoemde doelen:

  • Naam
  • Contactgegevens: email-adres en telefoonnummer
  • Uw vraag
  • Foto (indien gewenst)

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het leggen van contact;
het beantwoorden van diverse vragen;
het plannen van afspraken;
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens tot twee jaar na het laatste contact, of langer om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens maximaal twee jaar bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Vertrouwelijkheid
De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies
De emailomgeving kan gebruiken maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

Uitschakelen van cookies
U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browser instellingen te wijzigen (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies).

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links in e-mails zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze Privacy & Cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy & Cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@anneaafke.com.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen
Neem voor meer informatie, vragen over de privacyverklaring of de informatievoorziening van Anne-Aafke Sol contact op met:

Anne-Aafke Sol
info@anneaafke.com