Algemene voorwaarden Anne-Aafke Sol, hierna te noemen dienstverlener.

Art. 1. Definities.
1. De dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Anne-Aafke Sol.
2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de dienstverlener opdracht heeft gegeven tot het verrichten van consulten.

Art. 2. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd dienstverlener en de opdrachtgever.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst.
1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding.
2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
3. De dienstverlener zal de consulten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij trajecten.
5. De diensten worden geleverd op de locatie waar Anne-Aafke Sol gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.
6. De duur van een consult kan variëren.


Art. 4. Annulering.

1. Afspraken dienen per mail van maandag t/m vrijdag 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op maandag 12.00 uur dient dus uiterlijk vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, de helft van het bedrag verschuldigd.
2. De dienstverlener is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de dienstverlener eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Art. 5. Klachten.
1. De dienstverlener heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de consulten, dan kunt u dit kenbaar maken. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliëntschriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de client niet van zijn betalingsverplichting.

Art. 10. Betaling.

1. Betaling dient te geschieden direct na het consult.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Anne-Aafke Sol zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door Anne-Aafke Sol gekozen incassobureau.
4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Art. 11. Aansprakelijkheid.
1. Anne-Aafke Sol geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de dienstverlener. Bovengenoemd dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
2.  Anne-Aafke Sol is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een consult. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Art. 12. Tarieven.
1. De dienstverlener behoudt het recht de tarieven en tijden te wijzigen.

Art. 13. Toepasselijk recht en geschillen.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en dienstverlener waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden en diensten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.